Actualitat

Un model probabilístic infereix de l’activitat neuronal l’activitat cerebral

Un article publicat l’11 de novembre a PLOS Computational Biology defineix un criteri probabilístic comú capaç de donar compte dels diferents i complexes esdeveniments dinàmics que coexisteixen en l’activitat espontània de les xarxes neuronals in vivo, que es podria aplicar in vitro a cultius cel·lulars i in silico a models computacionals.

Com s’integren els valors ètics i morals en una segona llengua?

Per comprendre el contingut d’una frase no només intervé conèixer el significat semàntic de les paraules sinó també la informació pragmàtica que aquestes mateixes paraules evoquen.  La manera com les persones processen els continguts d’una frase escrita o parlada, per exemple, en l’afirmació “El divorci és inacceptable”, la interpretació de l’adjectiu “inacceptable” variarà en funció de la pròpia opinió sobre el rol del divorci.

Llengua, context d'aprenentatge i processament emocional, en estreta relació

Un estudi liderat pel Centre Basc Cognició, Cervell i Llenguatge (BCBL) amb participació d'Albert Costa, professor d’investigació ICREA i director del grup SPB, ha demostrat que pensem amb més fredor en una llengua estrangera que en la nativa i que les nostres accions estan menys influenciades per les emocions quan fem servir un idioma forà.

Pàgines